top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN - VERKOOP OP AFSTAND

 

 

1. Algemene bepalingen

 

Deze algemene voorwaarden definiëren, onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden, de respectieve verplichtingen van Tanali SRL - Lovely Taacha, vertegenwoordigd door Nathalie Van de Vyver - van Eeckhoudt in haar hoedanigheid van partner, ter gelegenheid van al haar diensten. kantoor is gevestigd te Avenue de la Raquette 18, 1150 Brussel, e-mail: hello@lovelytaacha.be - GSM: +32 477 47 15 50 verwezen naar de Banque Carrefour des Entreprises onder het ondernemingsnummer 0835.939. 664, hierna te noemen de "verkoper", en elke professionele koper of elke consument die een aankoop wil doen via de website van de verkoper, hierna de "koper" genoemd.

 

De koper erkent uitdrukkelijk toegang te hebben gehad tot, ze gelezen, begrepen en aanvaard te hebben zonder voorbehoud, met dien verstande dat elke bestelling van een product via onze website raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden impliceert. Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen door de klant worden bewaard of afgedrukt.

 

De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. Enkel afwijkingen die het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen. Er wordt overeengekomen dat de uitdrukkelijk aanvaarde specifieke bepalingen voorrang hebben op de algemene, in geval van discrepantie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de klant en die van Lovely Taacha, enkel de laatste prevaleert.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.

 

We horen door:

 

Koper: iedere natuurlijke persoon die meerderjarig is geworden en volledig rechtsbevoegd is of, bij gebreke daarvan, de wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon. In dat laatste geval is de wettelijke vertegenwoordiger verplicht deze algemene voorwaarden na te leven.

Consument: iedere natuurlijke persoon die in de handel gebrachte producten verwerft of gebruikt voor andere doeleinden dan enig beroeps- of handelskarakter.

 

2. Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

 

De aangeboden producten en diensten zijn die welke voorkomen in de catalogus die op de website van de verkoper is gepubliceerd, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

 

Elk product gaat vergezeld van een beschrijving die door de verkoper is opgesteld op basis van de door de leverancier verstrekte beschrijving.

 

De foto's in de catalogus zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en geven een getrouw beeld weer, maar zijn niet van contractuele aard voor zover ze geen perfecte overeenkomst met de fysieke producten kunnen garanderen.

 

 

3. Bestellen

 

De koper die een product of dienst wil kopen, moet:

 • Ouder zijn dan 18

 • Vul het identificatieformulier in of geef zijn klantnummer door als hij er een heeft;

 • Vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten;

 • Valideer uw bestelling na controle;

 • Erken deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard;

 • Voer de betaling uit onder de verstrekte voorwaarden;

 • Bevestig uw bestelling en betaling.

 

De verkoop wordt geacht perfect te zijn na bevestiging van de bestelling door de verkoper.

Er vindt geen verzending van goederen plaats zonder bevestiging van de bestelling en ontvangst van de volledige betaling daarvan.

 

Producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. In geval van onbeschikbaarheid van een artikel zal de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen. Deze laatste heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten (in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid) of de bestelling van niet-beschikbare artikelen gratis annuleren.

 

4. Duur:

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de hele duur van de bestelling, onze diensten en de levering van goederen, evenals op alle relaties tussen de koper en de verkoper.

 

 

5. Levering - transport

 

De leveringen gebeuren op het adres vermeld op de bestelbon dat enkel in het geografische gebied vermeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden mag liggen. Levering aan een postbus of aan een adres met de vermelding "postsector" wordt niet aanvaard.

 

Bij afwezigheid tijdens de levering op het door de koper opgegeven adres, kan deze binnen 48 uur contact opnemen met de verkoper om een andere leveringsdatum af te spreken. Bij gebreke hiervan of indien de koper de bestelde goederen nalaat of weigert in ontvangst te nemen, behoudt de verkoper zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te eisen of, na voorafgaande ingebrekestelling, als automatisch ontbonden te beschouwen ten nadele van de koper. In het laatste geval zal de verkoper een bedrag gelijk aan 30% van de verkoopprijs inhouden als schadevergoeding.

 

In geval van verkoop aan een consument worden de goederen vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven afleveradres. Vanaf dat moment draagt alleen de koper de risico's. In het geval dat de geleverde goederen beschadigd zijn, is de koper verplicht de goederen te weigeren of in ontvangst te nemen onder voorbehoud van een schriftelijk voorbehoud op de leveringsbon van de vervoerder, samen te vullen door de klant en de vervoerder. Elke klacht met betrekking tot de geleverde goederen moet binnen 5 dagen na ontvangst door de verkoper zijn ontvangen. De klacht dient uitsluitend per aangetekende brief te worden gericht aan de hoofdzetel: Raquettelaan 18, 1150 Brussel, vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur en de leveringsbon ingevuld met bovenvermeld schriftelijk voorbehoud. Na deze termijn wordt geen vervolgvordering wegens zichtbare gebreken in behandeling genomen.

 

Bij verkoop aan een vakman is het transport voor risico van de koper.

 

De door de verkoper meegedeelde leveringstermijnen zijn strikt indicatief behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

De klassieke deadlines zijn:

 • 15 werkdagen na ontvangst van de betaling, afhankelijk van de beschikbare voorraden voor artikelen zoals bad-, tafel- en huishoudlinnen;

 • 30 werkdagen na ontvangst van de betaling afhankelijk van de beschikbare voorraden voor isotherme lunchtassen, coole isothermische tassen, draagtassen, reistassen, plunjezakken, reisplunjezakken en alle andere modeaccessoires en sets op maat gemaakte tafelkleden en tafelkleden.

 

In geval van vertraging in de levering, indien deze minstens vijftien werkdagen bedraagt en enkel als onderdeel van een niet-gepersonaliseerde bestelling (artikel regelmatig op voorraad), kan de koper afzien van zijn aankoop zonder vergoeding, voor geen van beide partijen, op voorwaarde dat hij de verkoper binnen 3 dagen na de mededeling van de verkoper per e-mail op de hoogte stelt van de vertraging in de levering. De koper krijgt dan binnen 15 werkdagen het totale bedrag van zijn bestelling inclusief transportkosten (indien gemaakt tijdens de bestelling) teruggestort op zijn bankrekening. Partijen zijn dan volledig ontheven van hun respectievelijke verplichtingen.

 

In alle gevallen ontslaan de volgende omstandigheden de verkoper van zijn verplichtingen in tijd:

1 - Gevallen van overmacht (waaronder in het bijzonder stakingen, technische incidenten, vertraging van leveranciers en tekort aan arbeidskrachten);

2 - Als de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd;

3 - Als de klant na de bestelling tot wijzigingen besluit;

4 - Indien de klant ons niet binnen de gestelde termijn de gewenste informatie verstrekt.

 

6. Tarieven

 

De prijzen van de producten en diensten die op de site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro, inclusief alle belastingen (BTW en andere toepasselijke belastingen).

 

De aangegeven prijzen zijn exclusief transportkosten, deze worden apart vermeld bij de bestelling.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter die welke van kracht zijn op het moment van bevestiging ervan.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om de wijzigingen in het btw-tarief die vóór de leveringsdatum zouden optreden, in zijn prijzen door te berekenen.

 

7. Betalingsvoorwaarden

 

Betaling geschiedt met creditcard, Visa of Mastercard.

 

De bestelde artikelen blijven de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

 

 

8. Geografische gebieden

 

De online verkoop van de producten en diensten die op de site van de verkoper worden aangeboden, is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland en voor leveringen in dit geografische gebied.

 

 

9. Herroepingsrecht

 

Overeenkomstig de wet heeft de consument het recht om de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 duidelijke dagen vanaf de dag volgend op de dag van levering van de goederen of van het sluiten van de servicecontract. Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper.

 

De consumentenkoper kan het proces ook voltooien door ons het volgende formulier terug te sturen: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf

 

De consument wordt erop gewezen dat hij in de volgende gevallen geen gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht):

 

 • Levering van goederen gemaakt volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd;

 • Levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;

 • Levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken;

 • Levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die tevens heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest

 

Binnen deze termijn moet de consument zijn beslissing tot herroeping meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring ofwel per e-mail naar het volgende adres: hello@lovelytaacha.be of per post naar het adres van ons hoofdkantoor zoals hierboven vermeld. In geval van herroeping zal de verkoper alle van de koper ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten maar niet terugzending en zonder onnodige vertraging.

 

Retourkosten zijn voor de koper en de goederen reizen op eigen risico.

 

Het goed moet worden teruggestuurd in de originele verpakking, vergezeld van al zijn accessoires, de gebruikershandleiding en mag niet het voorwerp zijn geweest van een andere degradatie dan die als gevolg van de behandeling die nodig is om zijn aard, kenmerken en goede werking vast te stellen.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om slechts een gedeeltelijke terugbetaling te doen als blijkt dat het geretourneerde artikel beschadigd of incompleet is.

 

 

10. Wettelijke garantie

 

De koper die voor privédoeleinden handelt, geniet de wettelijke rechten krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen.

 

Overeenkomstig artikel 1649quater §2 van het Burgerlijk Wetboek is de consument verplicht de verkoper op de hoogte te stellen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft geconstateerd.

 

Voor tweedehands goederen is de garantieperiode één jaar vanaf de datum van levering van de goederen.

 

Deze garantie dekt alleen elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade door verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, verwaarlozing en slijtage, vallen niet onder de garantie. Evenzo maken reparaties die worden uitgevoerd door technici die niet door onze diensten zijn goedgekeurd, de garantie ongeldig.

 

De factuur of de leveringsbon geldt als garantie en moet door de consument worden bewaard en origineel worden geproduceerd.

 

De professionele koper profiteert van de fabrieksgarantie.

 

11. Dienst na verkoop

 

De Tanali SPRL - Lovely Taacha After-Sales Service is verantwoordelijk voor het repareren van slijtage aan uw artikelen, evenals voor reparaties die plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Tanali SPRL - Lovely Taacha-garantie.

 

Om contact op te nemen met onze After-Sales Service, nodigen wij u uit om bij voorkeur contact met ons op te nemen via hello@lovelytaacha.be .

 

Uw artikel wordt doorgestuurd naar onze workshops die de juiste beslissing zullen nemen:

* In het geval van een fabricagefout die door onze werkplaatsen wordt opgemerkt en gevalideerd, repareren we uw artikel gratis of vervangen we het door een nieuw artikel van gelijke waarde.

* Voor gebruikte artikelen wordt de reparatie in rekening gebracht. U krijgt een prijsopgave indien de geconstateerde schade het gevolg is van uw eigen toedoen of dat van een derde.

* Je artikel wordt niet gerepareerd als het te versleten is. Het wordt dan naar u teruggestuurd zoals het is.

 

12. Terugbetaling

 

De terugbetaling vindt plaats uiterlijk 14 werkdagen na de datum van ontvangst van de goederen waarop het verzoek tot herroeping betrekking heeft of na de datum van ontvangst van het bewijs van de terugzending van de goederen. De terugbetaling zal worden gedaan op de rekening waarmee de bestelling is betaald.

 

13. Verantwoordelijkheden

 

De verkoper is in het online verkoopproces slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk en online betaling zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienstverlening of andere onopzettelijke problemen.

 

De gegevens op de site worden te goeder trouw meegedeeld. De aangeboden links naar de sites van fabrikanten en/of partners zijn louter informatief en hebben geen contractuele waarde. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites.

 

De koper is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van het door de verkoper geleverde product. Hij verklaart dat hij 18 jaar oud is bij het bestellen. De verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van onjuistheid van de informatie die hem door de koper werd meegedeeld.

 

14. Intellectuele eigendom

 

Alle elementen van deze site, evenals de teksten, tekeningen, foto's, illustraties, eventuele films, data, databases, software, domeinnamen, logo's en elk ander element dat daar voorkomt, blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement en/of wijziging, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm en op welke manier dan ook - elektronisch, mechanisch of anderszins - is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lovely Taacha. Elke inbreuk op deze clausule kan leiden tot burgerlijke, commerciële en/of strafrechtelijke procedures.

 

 

15. Reddingsclausule

 

De ongeldigheid, niet-toepasselijkheid of onwettigheid van een van de clausules voorzien in een van de tussen de partijen overeengekomen contracten (specifieke en algemene voorwaarden of andere overeenkomsten), brengt niet de ongeldigheid of nietigheid van de andere bepalingen van het contract met zich mee. Alle clausules blijven volledig geldig.

 

16. Rechtszaken

 

Behalve voor betalingsprocedures, verbinden de partijen zich ertoe om te trachten elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst op te lossen door bemiddeling of bemiddeling.

Deze begint uiterlijk op de 15e heldere dag volgend op het verzoek tot bemiddeling of verzoening dat door een van de partijen aan de andere partij is gemeld. Tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, mag de duur van de bemiddeling of bemiddeling niet langer zijn dan 30 volle dagen. Na het verstrijken van deze termijn staat het de partijen weer vrij hun geschil voor te leggen aan de hoven en rechtbanken.

 

De koper die voor privédoeleinden handelt, heeft de mogelijkheid om bij een geschil een verzoek in te dienen bij de Bemiddelingsdienst voor Consumenten. Informatie over alternatieve methoden voor geschillenbeslechting kan worden verkregen via de link http://www.mediationconsommateur.be/fr .

 

Wij behouden ons echter het recht voor om eventuele geschillen uitsluitend voor te leggen aan de rechtbanken. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

 

Het toepasselijke recht is Belgisch recht, in de Franse taal. De bevoegde rechtbanken zijn de rechtbanken van Brussel.

 

Partijen aanvaarden elektronische bewijsmiddelen in hun relaties.

bottom of page